Info on Corona Virus - Covid 19

BAS follows all the instruction given by the authorities and the Norwegian Institute of Public Health regarding the Corona virus, and urges that all students, employees and visitors keep updated on the guidelines given by the authorities and that they follow all recommendations. Read more!

ENGLISH BELOW!

Til BAS studentar                                         Bergen 28. February 2020

Sidan no Corona viruset er påvist i Norge ønsker BAS  å vere føre var for å kunne handtere eit eventuelt utbrot på best mogleg vis, med minst mogleg skadeverknader for drifta av og undervisninga ved skulen.

I den fasen som Norge går inn i no, er det viktig at du som privatperson følger råd og pålegg frå offentleg myndigheit.  Her vil særleg Folkehelseinstituttet vere primærkjelde https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/   

Dei skriv følgjande på si nettside: Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Dersom du ikkje finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Telefonen er open kvardager mellom kl. 8:00 og 15:30. Hvis du trur du kan vere smitta, ring: 116 117

Andre nyttige nettstader:  
www.helsenorge.no
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/helse-omsorg-og-inkludering/unnga-smitte-av-koronavirus


Har du mistanke om at du kan vere smitta av Corona eller har vore i kontakt med andre som kan vere det, ring din fastlege eller 116117 (legevakten).  Ved mistanke om smitte skal du ikkje oppsøke legevakten, men ta kontakt per telefon.  

Folkehelseinstituttet opererer med følgjande indikasjoner på smitte av Corona virus;
«Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 
Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen.»

Er du sjuk så held du deg heime, ikkje kom til BAS før du er sikker på at du er frisk.

Når det gjeld reiser og utanlandsopphald, følg med på kva råd Folkehelseinstituttet og  utanriksdepartementet gjev.  Oppheld du deg i utlandet, følg med på nyheiter og pålegg frå lokale myndigheiter.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Det er viktig at du har god reiseforsikring, og har klart for deg kva som blir dekka skulle du bli satt under karantene i utlandet. (overnatting/nye flybillettar/mat etc.) Dette må kvar og ein av dykk ha oversikt på. Har FHI eller utanriksdepartementet utstedt reiseråd som fraråder reiser til bestemte område, bør du lytte til dette. Du kan få problem med forsikringa di om du ikkje gjer det.

Skolen følgjer sjølvsagt også med og vil ikkje gjennomføre turar i skulen sin regi resten av vårsemesteret. 

I det daglege framover no, oppmodar folkehelseinstituttet at ein har god handhygiene; vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vatn, særleg når du har vore ute blant folk.  Handdesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er mogleg. Unngå kontakt med folk som er sjuke, eller som du veit har vore i område med stor smittespreiing.  Unngå unødig nærkontakt, om mogleg hald 1-2 meters avstand til personar med luftvegssymptom.  La gjerne vere å handhelse. Er du sjuk så held du deg heime.

Bas vil styrke reinhaldet av toalett, dører og handtak på skulen for å forebygge smitte, og har spritdispensere på strategiske plassar.

For BAS er det viktig å understreke at det er viktig å forhalde seg nøkternt til situasjonen.  BAS ynskjer IKKJE å skape meir uro og bekymring, og dette skrivet skal kun oppfattast som informasjon for å førebygge nettopp det. Og for å synleggjere at BAS tek situasjonen på alvor og har ein beredskap i høve ulike scenario. Vi har satt stab og følgjer situasjonen nøye.

Har du spørsmål eller ynskjer å snakke med oss, kom innom kontoret eller skriv ein e-post. 

 

INFORMATION IN ENGLISH
                                                                            Bergen 28. February 2020

To BAS students,

The Corona virus has been spotted in Norway, and BAS wants to take precautions in order to handle a possible outbreak as good as possible, to reduce the impact and damage on the operation of the school and the teaching.

In the period that Norway is about to enter now, it is important that you as private person follow the advice and orders from the public authority. Here, the National Institute of Public Health will be the primary source. https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

The National Institute of Public Health says on their website:
Do you have questions about the new corona virus? If you cannot find answers on www.fhi.no/en call 815 55 015 The phone is open weekdays between 08:00 and 15:30. If you think you are infected, call 116 117

If you suspect that you could be infected by Corona, or have been in contact with others that might be, call your GP, or the Emergency out-of-hours clinic on 116117

The National Institute of Public Health has described the following symptoms for the disease: “The new coronavirus causes respiratory infection that can range from mild symptoms to more severe illness. Fever is the most common symptom. A sore throat has been reported in people with mild illness. Some people have been diagnosed with pneumonia with breathing difficulties and / or cough, possibly with pulmonary infiltrates on X-rays. Severe pulmonary failure and fatalities have occurred. Information about risk factors among the sick is currently limited, but it appears that the cases of severe illness and fatalities occur primarily among those with an underlying medical condition or advanced age.
There is no specific treatment for the disease.”

If you are sick you should stay at home, don’t come to BAS until you are sure that you are well again.

When it comes to travel and stays abroad, follow the advice from the The National Institute of Public Health https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-2019cov/

It is important that you have a good travel insurance, and you should check what will be covered by your insurance in case you are abroad and are put in quarantine. (accommodation, travel, food etc) This is your responsibility to check out.  If the authorities have issued an advice not to travel to a certain area, you should respect this. If not, you could have trouble with your travel insurance in case something happens.

Bas is of course monitoring the situation, and will not conduct further school trips for the rest of the spring term.

In the daily life in the period to come, it is recommend by The national Institute of Public Health that you keep a good hand hygiene.
Hand hygiene is an effective measure to prevent disease.. Hand washing with soap and lukewarm water is recommended, but hand disinfection is a good alternative. Avoid contact with people that are infected, or that you know have been in areas with high spread of infection. Avoid close contact, keep if possible 1-2 meters’ distance to people with respiratory infection. It is recommended not to shake hands. If you are ill, you stay at home.

Bas will strengthen the cleaning of the toilets, doors and handles to prevent infection. We have disinfections placed on strategic spots in school.

For BAS it is important to underline that it is important to remain calm and behave soberly in this situation. BAS does not want to cause more worry and concern, and this letter is solely meant to provide information that should prevent such feelings.

We want to assure you that BAS is taking the situation seriously and we have a contingency group that is ready to handle different scenarios.

If you have questions or you want to talk to us, come by the office or write us an e-mail.