Bergen Arkitekthøgskole, BAS, søker rektor i 100% åremålsstilling på fire år, med start 1. august 2021.

BAS er en av tre skoler i Norge som tilbyr 5-årig akkreditert masterstudium i arkitektur. BAS er en privat arkitekthøyskole, driftet som en stiftelse og med tilholdssted i et tidligere industribygg i Sandviken i Bergen. Den gamle siloen er gjort om til undervisningslokale og verksteder, og skolen er finansiert i hovedsak av statstilskudd og skolepenger. Skolen ble stiftet i 1986, og har en internasjonal profil. Det er et høyt søkertall på skolen, og årlig blir det tatt inn 30 nye studenter til første årstrinn.

Lærerstaben består av fast ansatte professorer/ 1.amanuenser, samt et stort nettverk av arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere, ingeniører og akademikere fra samarbeidende institusjoner og universiteter både nasjonalt og internasjonalt.

Faglig bygger BAS på ideer om Åpen Form. Åpen Form fokuserer på ideen om en åpen og deltagende arkitektur der individet gis mulighet til å skape sin egen situasjon og sin egen fortsettelse. Studiet på BAS har også en helhetlig forståelse for bærekraftig utvikling som legger vekt på komplekse situasjoner der landskap og klima, men også subjektets ansvar i forhold til samfunnsmessige aspekt, blir fremhevet. Sentralt i undervisningen er ideen om å ansvarliggjøre individet og gi rom til subjektet som samfunnsdeltaker.

Den nye rektoren på BAS skal være en skapende og nytenkende arkitekt eller person med arkitekturrelevant bakgrunn og faglig grunnlag i praksis og kompletterende kunst og teorifag. Søkeren må ha solid erfaring og kompetanse som leder, og ha erfaring fra undervisning i arkitektur/urbanisme. Vi søker en person med god evne til å bygge broer mellom ulike faglige kulturer, som er åpen, og som har både et nasjonalt og internasjonalt kontaktnett og faglig perspektiv.

Som daglig leder har rektor ansvar for videreføring og utvikling av det faglig-pedagogiske studietilbudet ved BAS. Rektor vil i den kommende perioden ha som viktige oppgaver å videreføre arbeidet med institusjonsakkreditering og styrke statlig finansiering av skolen. Rektor har økonomi- og personalansvar og rapporterer til styret, og er den faglige og administrative lederen med øverste ansvar for undervisning og drift. Rektor må selv kunne ta del i undervisningen, som en mindre del av stillingen. 

Det er et vilkår at den som blir tilsatt er bosatt i Bergen. Det er primært ønskelig at rektor snakker norsk eller skandinavisk, men en sterk engelskspråklig søker kan vurderes. Vedkommende må være villig til å gjennomføre intensivkurs i norsk ved ansettelse og må kunne bruke norsk som arbeidsspråk i løpet av de to første årene av stillingen.

Stillingen er utlyst i 100% åremål for en periode på 4 år med mulighet for forlengelse i en periode. Tilsettingen blir gjort av styret. Lønnsvilkår etter avtale. Startdato for stillingen er 1.august 2021.

Søknaden skal i denne omgang inneholde:

  • Motivasjonsbrev (maksimalt 1 A4 side)
  • Selvpresentasjon (maksimalt 1 A4 side)
  • CV (maksimalt 5 A4 sider)

Søknad merkes «rektorstilling» og sendes Bergen Arkitekthøgskole ved styreleder Bjart Nygaard innen 1. oktober 2020:

Som post: BAS, postboks 39, 5841 Bergen

eller som epost til: adm@bas.org 

Det er på dette trinnet i prosessen mulig å be om konfidensiell behandling av søknaden.

En fyldigere annonsetekst med illustrasjoner finnes på denne lenken.

En intern komite vil foreta en første sortering av søknadene. Aktuelle kandidater vil i neste runde (rundt årsskiftet 2020/2021) bli bedt om å levere utfyllende dokumentasjon på kvalifikasjoner, arbeider og referanser. For kandidater uten førstestillingskompetanse vil det også bli gjennomført kompetansevurdering med ekstern evalueringskomite.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektorkomiteens medlemmer (se oversikt under) eller komiteens sekretær Ingunn Tepstad, ingunn@bas.org

For nærmere informasjon om BAS sin historikk, faglig forankring, satsingsområder m.m. se strategiplan for perioden 2015-2025.

Medlemmer i rektorkomiteen:

Bjart Nygaard, styreleder og ekstern representant, bjart.nygaard@gcrieber.com
Cristian Stefanescu, lærerrepresentant, Cristian@bas.org
Espen Folgerø, lærerrepresentant ef@opaform.no
Matilde Heuvel, studentrepresentant matheu@student.bas.org
Nora Samset, studentrepresentant norsam@student.bas.org
Siv Gjerde Aardal, adm.representant siv@bas.org