project

Fjordhuset

by Marius Haugum
tutors
Cecilie Andersson
location
Breiviken, Ytre Sandviken
years
2023
Introduction
A creative Hub i Ytre Sandviken How can we reuse marine litter?Gjennom beregninger anslås det at vi tilfører verdenshavene våre et sted mellom 8 og 12 millioner tonn plast hvert år. SINTEF har gjort større forskninger på havplast og la frem en rapport i 2020 der de estimerer at mengden plast i verdenshavene vil øke med 64% de neste ti årene, frem mot 2030.Totalt antar Verdens naturfond WWF, at det finnes et sted mellom 75 og 199 millioner tonn plast i havet i dag. WWF anslår også at det årlige utslippet av plast vil øke til 23 – 37 millioner tonn innen 2040.”Grønt punkt Norge som står for det nasjonale plastgjenbruket anslår at vi kun gjenbruker 2% av all oppsamlet plast i Norge. Resten av plasten blir fraktet til utlandet. Hovedsakelig Tyskland for resirkulering.Denne oppgaven tar for seg marint avfall langs kysten av Vestland fylke og hvordan vi kan gjenbruke denne havplasten her i Norge.

Kan vi skape et større eierskap til plasten ved å skape nye produkter av marint avfall?

Som tomt for programet er Breiviken i Ytre Sandviken valgt ut. Her ligger det i dag et gammelt sagbruk som ikke lengre er i bruk. Breiviken ser i dag en sterk transformasjon fra nedlagte industribygg til større plassbesparte boligprosjekter. Slike prosjekter skaper en lokal privatisering av området.

Kan et nytt marint knutepunkt i Breiviken skape ringvirkninger og bli et sted for mennesker møtes?