project

Fjordhuset

by Marius Haugum
tutors
Cecilie Andersson
location
Breiviken, Ytre Sandviken
years
2023
Introduction
A creative Hub i Ytre Sandviken How can we reuse marine litter? Gjennom beregninger anslås det at vi tilfører verdenshavene våre et sted mellom 8 og 12 millioner tonn plast hvert år. SINTEF har gjort større forskninger på havplast og la frem en rapport i 2020 der de estimerer at mengden plast i verdenshavene vil øke med 64% de neste ti årene, frem mot 2030. Totalt antar Verdens naturfond WWF, at det finnes et sted mellom 75 og 199 millioner tonn plast i havet i dag. WWF anslår også at det årlige utslippet av plast vil øke til 23 – 37 millioner tonn innen 2040.” Grønt punkt Norge som står for det nasjonale plastgjenbruket anslår at vi kun gjenbruker 2% av all oppsamlet plast i Norge. Resten av plasten blir fraktet til utlandet. Hovedsakelig Tyskland for resirkulering. Denne oppgaven tar for seg marint avfall langs kysten av Vestland fylke og hvordan vi kan gjenbruke denne havplasten her i Norge.

Kan vi skape et større eierskap til plasten ved å skape nye produkter av marint avfall?

Som tomt for programet er Breiviken i Ytre Sandviken valgt ut. Her ligger det i dag et gammelt sagbruk som ikke lengre er i bruk. Breiviken ser i dag en sterk transformasjon fra nedlagte industribygg til større plassbesparte boligprosjekter. Slike prosjekter skaper en lokal privatisering av området.

Kan et nytt marint knutepunkt i Breiviken skape ringvirkninger og bli et sted for mennesker møtes?