project

Rotløs, mot et rotfeste

av Nora F. Håskjold og Magnus A. Gjesdal
lærere
Sverre Sondresen
sted
Nordsundet, Kristiansund
år
2023
Introduksjon

Rotløs, mot et rotfeste snakker om en overgang, det å danne knutepunkter i livet og muligheten til å høre hjemme flere steder. Med utgangspunkt i flyktningers erfaringer med å bosette seg i Norge, ønsker vi å foreslå et alternativt boligsosialt prosjekt rundt integrering, inkludering og kostnadsreduserende boligmuligheter.
Vårt diplomprosjekt tar for seg selvbyggerboliger for flyktninger i Kristiansund, der vi foreslår å opprette en boligstiftelse for å skape et bofelleskap med høy grad av brukermedvirkning. Vi ønsker å diskutere temaet som en pågående prosess, der Kristiansund blir grobunn for en situasjonsstudie. Oppgaven består av tre hovedelementer, en boligstruktur plassert på et gammelt industriområde i Nordsundet, et tidsskrift for å drøfte prosjektets forløp og framtid, og en håndbok som en invitasjon til kommunen.
Med dette ønsker vi å invitere til en samtale rundt selvbygging og muligheten til å bygge seg inn i et samfunn. Hensikten med dette er en refleksjon rundt hvilke forutsetninger enkelte mennesker har for å påvirke egen bosituasjon.

Utstillingen: en utforskning av flere design-elementer gjennom modell, tegning og 1:1 skisser.
Utstillingen: en utforskning av flere design-elementer gjennom modell, tegning og 1:1 skisser

Potensialet i gode bolig- og integreringsinitiativ ligger i et langsiktig tverrfaglig samarbeid. Likevel blir alternative boligløsninger sjeldent kopiert, som følge av en gjennomsyrende sektortenkning i de kommunale instansene. Ved å grave opp dagens boligsystem ved dens røtter, ønsker vi dermed å tenke nytt om hvordan vi bor og bygger. Dette med et fokus på å skape et fellesskap og et rotfeste. 

Vår diplomoppgave foreslår en boligstruktur i det gamle industriområdet av Nordsundet på Goma i Kristiansund. Her tegner vi leiligheter som skal kunne romme en sammensetning av ulike mennesker. Disse volumene skal huse en likevekt av ¼ av flyktninger, studenter og eldre, der den siste delen er åpen.

Bofelleskapet i Nordsundet er allmenboliger som utforsker alternative boligsosiale løsninger med et spesielt blikk på integreringstiltak. Boligstiftelsen introduseres som et verktøy for tverrfaglig samarbeid og beboerpåvirkning. Her vil kommunen få en spesiell plass som tomteeier og samarbeidspart.

Bofellesskapet er organisert slik at når du signerer en leiekontrakt, får du en meny med ulike oppgaver du kan bidra med. Vedlikeholdsarbeidet i og rundt bofelleskapet, er på den måten et essensielt tiltak som handler både om en sosial og en materiell bærekraft. Selvbyggeren i denne sammenhengen er en person som bygger seg inn i et fellesskap og kan inkludere et større omfang av mennesker med ulike forutsetninger. Dette handler videre om å snu rollene, fra å være mottaker av et støtteapparat til å være pådriver for et nettverk og det å ha påvirkning på egen bolig.

Det å føle på tilhørighet, eierskap og mestring knyttet til hjemmet er grunnleggende for å kunne ta del i et samfunn. Norge er et land med en sterk eier-linje, som har vært en viktig del av velferds-idealet. Som følge av et uregulert boligmarked, er likevel boligen en av de viktigste grunnene til økt ulikhet. Å skape et hjem i et fremmed land, der språk og kultur er ukjent, er en ytterligere utfordring.

Oppgaven fokuserer på mennesker med flyktningbakgrunn, fordi vi mener det er helt grunnleggende å møte utfordringene til de i samfunnet som står ovenfor flere utfordringer. Vi ønsker å diskutere integrering som en ressurs, der flyktninger har mulighet til å være selvbyggere av et større fellesskap og der det er rom for å ta i bruk egne unike erfaringer.