Beredskap, HMS

Bruksreglement

Som student ved BAS har du stor fridom til bruk av skulens lokalar og utstyr. Det fordrar at du tek ansvar for helse, miljø og tryggleik og følgjer retningslinjene som ligg under denne fanen. Eit eventuelt mislighald av skulens reglement kan føre til vedtak om eventuell avgrensa tilgang.

Les

Bruksreglement ved BAS (det er trygt å laste ned vedlegga inne i dokumentet)


Studentombud

Studentombudet er en uavhengig bistandstjeneste som skal bidra til å ivareta rettsikkerhet til våre studenter gjennom råd og veiledning til studenter og ansatte.

Studenter kan få råd, veiledning og bistand om rettigheter knyttet til studiesituasjonen sin og kan kontakte Studentombudet om forhold som er eller kan være kritikkverdige i studiesituasjonen. Eksempler på bistand studentene kan få er:

  • Råd og veiledning i klagesaker.
  • Råd og veiledning i saker om fusk, skikkethetsvurdering, bortvisning, etc.
  • Bistand dersom en student er blitt trakassert av medstudenter eller ansatte.
  • Kurs om studenters rettigheter for studentorganene ved universitetet.
  • Foreta juridisk vurdering av saksbehandlingen i saker som angår studentene.

Ansatte har anledning til å ta kontakt med studentombudet om kritikkverdige forhold som gjelder studentene sin studiesituasjon, for veiledning om studentenes rettigheter og for veiledning om reglene for saksbehandling i forvaltningen som gjelder studentsaker.

Studentombudet er ikke partsrepresentant i saker og fatter ikke vedtak. All kontakt med studentombudet er underlagt taushetsplikt, og henvendelser behandles konfidensielt. Taushetsplikten gjelder også overfor BAS. Ombudet er observatør i Læringsmiljøutvalget, LMU og i eventuelle saker også i Studiekvalitetsutvalget, SKU.

BAS deler studentombud med UiB og NHH. For meir informasjon sjå her.


Sei ifrå!

BAS jobbar for eit sikkert læringsmiljø og vi er ansvarlege for å iverksette tiltak dersom kritikkverdige forhold vert avdekka. Varsle oss om kritikkverdige forhold, bekymringar og moglegheit for forbetring. Di melding vil vere eit viktig bidrag i å sikre eit godt læringsmiljø. Her finn du BAS sin digitale avviksmeldar SEI IFRÅ!

Vi ønsker at alle studentar på BAS skal vere klar over og ha kunnskap om kva prosedyrer og tilgjengeleg hjelpeapparat som finnast når ein student ved BAS har utfordringar av ulik art.


Beredskapsplan

Dersom ein krisesituasjon skulle oppstå, har BAS ein overordna beredskapsplan. For utanlandsopphald gjeld eigen instruks for lærarar og studentar. Den må lesast før avreise. Vidare må det fyllast ut og leverast inn eit opplysningsskjema. Her har lærar ansvar for at dette vert gjort.

Hugs god reiseforsikring og evt. innboforsikring. Det europeiske helsetrygdkortet ditt må du og ha med. Utanriksdepartementet vil gjerne at alle nordmenn som oppheld seg i utlandet registerer seg på Reiseregistrering.no

Sjømannskirken sin nødapp er veldig lurt å laste ned. Her ligger informasjon om lokalt nødsamband, ambassadar, UD, forsikringsselskap med meir. Også tilgjengeleg offline.

For lengre studieopphald i utlandet bør ein vurdere å melde seg inn i ANSA (Association for Norwegian Students Abroad) Dei tilbyr gode forsikringspakkar.

Du er kanskje interessert i opptak